شماره حساب ها

 

:: بانک رفاه (64495048) به نام رضاعلی نوروزی
 

:: بانک ملی(0103999457002) به نام خیریه مهر پیامبر اعظم (ص)