فیلم های آموزشی
موفقیت تحصیلی 1

دکتر رضاعلی نوروزی از فنون موفقیت در تحصیل می گوید

دانلود فایل ( 2.1 مگابایت __ mp4 )
دانلود فایل ( 4.5 مگابایت __ mp4 )
دانلود فایل ( 3.2 مگابایت __ mp4 )
دانلود فایل ( 3.6 مگابایت __ mp4 )
دانلود فایل ( 4.2 مگابایت __ mp4 )
دانلود فایل ( 3.7 مگابایت __ mp4 )