محسن نوروزی
تخصص : مدیر رسانه و پشتیبانی فنی
تحصیلات : کارشناس ارشد
سوابق و فعالیت ها :