پریسا جعفری
تخصص : مدیریت آموزشی
تحصیلات : کارشناس ارشد
سوابق و فعالیت ها :