دکتر محمدرضا مرادی
تخصص : اختلالات ذهنی و رفتاری كودكان
تحصیلات : دکترای كودكان با نيازهای خاص
سوابق و فعالیت ها :

آثار

الف)مقالات

مقایسه روش های متفاوت ارائه برنامه های تلویزیونی بر زبان دریافتی ناشنوایان 15 تا 25 ساله شهر اصفهان.مجله پژوهش در علوم توان بخشی اصفهان.

مقایسه سبک های دلبستگی و شیوه های فرزند پروری مادران دانش آموزان عادی و دانش آموزان با اختلال یادگیری.مجله جنتا شاپیر اهواز.

اثربخشی بازی های واجی بر سرعت خواندن دانش آموزان پسر نارساخوان.مجله روانشناسی افراد استثنایی تهران.

میزان پاسخ گویی کتاب دین و زندگی دوره متوسطه به نیازهای اجتماعی و عاطفی دانش آموزان.مجله پژوهش در برنامه ریزی درسی.

مقایسه نیمرخ کارکردهای اجرایی و توجه کودکان عادی و کودکان مبتلا به ناتوانی های یادگیری.مجله ناتوانی های یادگیری.

مقایسه سبک های دلبستگی و ویژگی های شخصیتی مادران دانش آموزان عادی و دانش آموزان مبتلا به اختلال نقص توجه/بیش فعالی.مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان.

تحلیل رابطه بین عدالت سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان بهزیستی شهر اصفهان.مجله جامعه شناسی کاربردی.

ابعاد هویت، خودپنداره و ادراک خویشتن نوجوانان ناشنوا.مجله روانشناسی معاصر.

تاثیر هنردرمانی با رویکرد نقاشی بر کاهش ناامیدی و تنهایی کودکان ناشنوای پسر. مجله شنوایی شناسی

اثربخشی بازی های واجی بر عملکرد خواندن دانش آموزان پسر نارساخوان. مجله دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

اثربخشی روان‏نمايشگری به روش پانتوميم بر سازگاری اجتماعی دانشآموزان دختر ناشنوا. مجله شنوایی شناسی

تاثير 12 هفته اب درمانی بر بهزیستی روانشناختی زنان مبتلا به مولتيپل اسكلروزي. مجله دانش و تندرستی

The Effects of  Phonemic  Plays  on Reducing the Reading Errors in Boy Students with Dyslexia. International Journal of Applied Linguistic Studies.

ب) همایش ها

فراتحلیل مداخلات روان شناختی بر کاهش میزان افسردگی دانشجویان.ششمین سمینار بهداشت روانی دانشجویان.دانشگاه گیلان.

فراتحلیل اثربخشی درمان های روانشناختی بر کاهش گرایش به مواد مخدر.چهارمین کنگره بین المللی روان تنی.دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.

مقایسه سبک های دلبستگی و ویژگی های شخصیتی مادران دانش آموزان عادی و دانش آموزان با اختلال یادگیری.دومین همایش ملی روانشناسی خانواده.دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.

اثربخشی بازی های واجی بر درک مطلب دانش آموزان پسر نارساخوان.پنجمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان.دانشگاه تهران.

مقایسه نیمرخ عملکردهای زبانی و شناختی کودکان عادی و کودکان مبتلا به اختلال های یادگیری. پنجمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان.دانشگاه تهران.

مقایسه شیوه های فرزند پروری مادران دانش آموزان عادی و چاق اصفهان. نخستین کنگره سراسری روانشناسی کودک و نوجوان.

ج)سایر

اثر بخشی بازی های واجی بر خواندن کلمات دانش آموزان پسر نارساخوان.مجله بهروان.دانشگاه اصفهان.

فراتحلیل اثزبخشی راهبردهای فراشناختی بر عملکرد تحصیلی.مجله رشد تکنولوژی آموزشی.

د)طرح

طرح همه گیرشناسی اختلالات روانپزشکی کودکان و نوجوانان.مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.مجری طرح: دکتر سرور آرمان.

ه)کتاب ها

ناشنوایی(ابعاد آموزشی، روانی و اجتماعی).نانسی ای شیتز.ترجمه:دکتر سالار فرامرزی، محمدرضا مرادی و مهران میربد.انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان.سال 1391.

آموزش تفکر به کودکان.دکتر محمد نجفی، محمدرضا مرادی، دکتر رضا علی نوروزی و طاهره بابازاده.نشر آموخته.سال 1391.

پرورش تفکر منطقی کودکان. طاهره بابازاده. دکتر رضا علی نوروزی  و محمدرضا مرادی. نشر آموخته. سال 1394.

و) سوابق علمی

کارشناس روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص دانشگاه اصفهان

کارشناس ارشد روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص دانشگاه اصفهان

دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص دانشگاه اصفهان. از سال 1392 تا کنون

ز) سوابق شغلی

کاردرمانی اختلالات ذهنی(اختلال یادگیری، شناخت، توجه و تمرکز).مرکز توانبخشی پارسه.

سردبیر هسته  علمی-پژوهشی کودکان با نیازهای خاص دانشگاه اصفهان.

مدیر صنعت فرهنگی و تولید مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی مهر آفرین.

مدرس دانشگاه اصفهان و دانشگاه پیام نور از سال 1392 تا کنون

مدرس کارگاه­های ضمن خدمت انجمن علمی معلمان آموزش و پرورش استان اصفهان. از سال 93 تا کنون

تقدیرنامه ها

دریافت تقدیرنامه نخبه فرهنگی از معاونت امور فرهنگی دانشگاه اصفهان سال 1389.

دریافت تقدیرنامه دانشجوی نمونه دکتری دانشگاه اصفهان سال