دانش آموز عزیز سال نهمی

دانش آموز عزیز سال نهمی............چقدر بهش فکر کردی؟