مشاوره خانواده
1 / 7 / 1395 - ساعت : 11:18
27 / 6 / 1395 - ساعت : 6:34
26 / 6 / 1395 - ساعت : 1:41
20 / 6 / 1395 - ساعت : 09:3
18 / 6 / 1395 - ساعت : 14:2
12 / 6 / 1395 - ساعت : 24:59
10 / 6 / 1395 - ساعت : 11:24
6 / 6 / 1395 - ساعت : 05:5
4 / 6 / 1395 - ساعت : 10:38
ازدواج، راه‌حلی مناسب برای ترمیم شکست عشقی نیست. شکست عشقی در برخی موارد، انگیزه‌ای قوی برای ازدواج جوانان است. درد شکست و رنج جدایی همراه با خلأ عاطفی ناشی از شکست عشقی، آن‌ها را بر این می‌دارد که به ازدواج به‌عنوان گزینه‌ای برای رهایی از این درد روان‌شناختی فکر کنند.
31 / 5 / 1395 - ساعت : 10:44
23 / 5 / 1395 - ساعت : 12:18
برای یک ازدواج موفق باید تصمیمات درستی اتخاذ گردد... گاهی سؤال میشود چگونه باید تصمیم درست گرفت؟چگونه باید طرف مقابل را شناخت؟ به صورت کلی برای شناخت طرف مقابل "سه میم مهم"پیشنهاد میگردد...
21 / 5 / 1395 - ساعت : 05:22
16 / 5 / 1395 - ساعت : 06:17
14 / 5 / 1395 - ساعت : 4:42
11 / 5 / 1395 - ساعت : 5:33
9 / 5 / 1395 - ساعت : 9:51
موانع گوش دادن ذهن خوانی: موقعی که به گفته های همسرتان توجه نمی‌کنید و به جای آن سعی می‌کنید "منظور واقعی" او را از قبل در ذهن خود تصور کنید، ذهن خوانی می‌کنید
24 / 11 / 1394 - ساعت : 9:46
بیان ارتباط متناقض و آموزش نحوه پیشگیری از آن ارتباط متناقض که شامل اجزائی است. پیامهایی بین دو یا چند نفر ( در سطح منطق ،کلام یا غیر کلام) رد و بدل میشود که همدیگر را نفی میکنند. طرفین رابطه نمی توانند در مورد خود رابطه اظهار نظر کنند یا آن را رها کنند. این رابطه در طول زمان تکرار میشود.
17 / 11 / 1394 - ساعت : 9:33
سیستم نوعی الگوی تعاملی است که در طی زمان در میان گروهی از افراد ازجمله زوج ­ها، خانواده ­ها و جوامع شکل می ­گیرد.یک سیستم مانند مهره­ های بازی دومینو است.
10 / 11 / 1394 - ساعت : 18:5
ارتباط تحقیر آمیز، عزت نفس هر دو طرف در یک ارتباط را تنزل می‌دهد و حل مسئله متقابل را غیر ممکن می‌سازد. در سوی دیگر، ارتباط شفاف از عزت نفس محافظت می‌کند و فضای مناسبی را برای حل مشکلات فراهم می‌سازد. ارتباط شفاف به معنای این است که ما مسئولیت عواقب گفته های خود را بپذیریم، یعنی به جای دروغ گفتن، صادق باشیم؛ به جای این که نصف حرف‌های خود را نگفته بگذاریم، آن‌ها را به طور کامل بگوییم و مهم‌تر از همه به این معنی است که حمایت کننده باشیم. به جای حالت دفاعی و فاصله گرفتن، صمیمیت و درک را پرورش دهیم.
4 / 11 / 1394 - ساعت : 10:21
ارتباط تحقیر آمیز، عزت نفس هر دو طرف در یک ارتباط را تنزل می‌دهد و حل مسئله متقابل را غیر ممکن می‌سازد.
26 / 10 / 1394 - ساعت : 19:22
وقتی همسرتان عصبانی است، ممکن است انتقاد زیادی از او بشنوید؛ و انتقاد، آزاردهنده است و باعث می شود که احساس طرد شدن بکنید. حتی کم ترین میزان انتقاد هم وقتی از طرف یک فرد محبوب و شخصی که نظرش برای شما مهم است، مطرح می¬ شود، می تواند دردآور باشد.
19 / 10 / 1394 - ساعت : 13:25
اگر اشتباه فکر می‌کنید و افکار تحریف شده دارید، واکنش‌های هیجانی نیز اشتباه و گاهی اوقات ناراحت کننده خواهند بود. در اینجا هشت تحریف شناختی ارائه می‌شود که می‌توانند تاثیر شدیدی بر رابطه شما بگذارند:
5 / 10 / 1394 - ساعت : 13:0
از این هفته به بعد گام¬ های شناسایی و تغییر افکار و تحریفاتشناختی را با یکدیگر بررسی و تمرین خواهیم کرد...
28 / 9 / 1394 - ساعت : 11:25
با سلام . در هفته های گذشته، در مورد تقویت متقابل با هم صحبت کردیم، اگر شما جزء زوجینی هستید که به دلیل یکسری محدودیت ها یا تنش های شدید بین شما و همسرتان این تکنیک کارساز نبوده است، با ما در این راه همراه باشید.
21 / 9 / 1394 - ساعت : 9:31
چند تا مانع وجود دارد که بايد به آن‌ها توجه داشته باشيد: اگر اکثرا يکي از شما تصميمات را مي‌گيرد، حتما توجه داشته باشيد که همسر نيز نقش فعالي در تعيين موارد خوشايندمتقابل بر عهده بگيرد.
14 / 9 / 1394 - ساعت : 10:9
هفته پنجم- انجام موارد خوشايند متقابل بعد از اين که قرارداد تقويت متقابل را آماده کرديد، مي‌توانيد به انجام موارد خوشايندمتقابل اقدام کنيد. طوري برنامه ريزي کنيد که بيشتر فعاليت‌ها را با همکاري همديگر انجام دهيد و مواردي را انجام دهيد که هر دو آن‌ها را لذت بخش مي‌دانيد.
7 / 9 / 1394 - ساعت : 10:27
ارزيابي: در پايان هفته با پرسيدن اين سوالات، روند برنامه را ارزيابي کنيد:
30 / 8 / 1394 - ساعت : 12:9
هفته سوم- موارد خشنود کننده اي را بخواهيد در ابتداي اين هفته هر کدام از شما به دنبال مواردي هستيد که مي‌خواهيد طرف مقابلتان در هفت روز آينده براي شما انجام دهد. حتما راهبردهاي زير را مدنظر قرار دهيد:
23 / 8 / 1394 - ساعت : 7:51
 در ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪي ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﻣﻘﺼﺮﻧﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ و ﺗﻌﺎرض ﺑﺎﻻ ﻣﻲﮔﻴﺮد، ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑـﺮاي ﺳـﺮزﻧﺶ ﻃـﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ و ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞرﺳﺎﻧﺪن ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ ﺧﻮد ﺑﺮاي اﻳﺠـﺎد و ﺣﻔـﻆ ﺗﻌـﺎرض وﺟـﻮد دارد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل؛ زوﺟﻲ را ﺗﺼﻮر ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ درﺑﺎره اﻣﺘﻨﺎع ﺷﻮﻫﺮ از ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد ﻣـﺴﺎﻳﻠﻲ ﻛـﻪ ﺑﺮاي زن ﻣﻬﻢاﻧﺪ، ﻣﺮاﻓﻌﻪ دارﻧﺪ. ﻫﺮ ﭼﻪ زن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﻴﺶ ﻣﻲرود، ﻣﺮد ﺑﻴﺸﺘﺮﻛﻨﺎره ﻣﻲﮔﻴﺮد. ﻣﺮد ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ: "ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﻧﻖ زدن دﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﺪاري، ازﻛﻨﺎره ﮔﻴﺮي دﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﻤـﻲدارم."
16 / 8 / 1394 - ساعت : 9:43