مشاوره خانواده
با سلام . در هفته های گذشته، در مورد تقویت متقابل با هم صحبت کردیم، اگر شما جزء زوجینی هستید که به دلیل یکسری محدودیت ها یا تنش های شدید بین شما و همسرتان این تکنیک کارساز نبوده است، با ما در این راه همراه باشید.
21 / 9 / 1394 - ساعت : 9:31
چند تا مانع وجود دارد که بايد به آن‌ها توجه داشته باشيد: اگر اکثرا يکي از شما تصميمات را مي‌گيرد، حتما توجه داشته باشيد که همسر نيز نقش فعالي در تعيين موارد خوشايندمتقابل بر عهده بگيرد.
14 / 9 / 1394 - ساعت : 10:9
هفته پنجم- انجام موارد خوشايند متقابل بعد از اين که قرارداد تقويت متقابل را آماده کرديد، مي‌توانيد به انجام موارد خوشايندمتقابل اقدام کنيد. طوري برنامه ريزي کنيد که بيشتر فعاليت‌ها را با همکاري همديگر انجام دهيد و مواردي را انجام دهيد که هر دو آن‌ها را لذت بخش مي‌دانيد.
7 / 9 / 1394 - ساعت : 10:27
ارزيابي: در پايان هفته با پرسيدن اين سوالات، روند برنامه را ارزيابي کنيد:
30 / 8 / 1394 - ساعت : 12:9
هفته سوم- موارد خشنود کننده اي را بخواهيد در ابتداي اين هفته هر کدام از شما به دنبال مواردي هستيد که مي‌خواهيد طرف مقابلتان در هفت روز آينده براي شما انجام دهد. حتما راهبردهاي زير را مدنظر قرار دهيد:
23 / 8 / 1394 - ساعت : 7:51
 در ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪي ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﻣﻘﺼﺮﻧﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ و ﺗﻌﺎرض ﺑﺎﻻ ﻣﻲﮔﻴﺮد، ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑـﺮاي ﺳـﺮزﻧﺶ ﻃـﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ و ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞرﺳﺎﻧﺪن ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ ﺧﻮد ﺑﺮاي اﻳﺠـﺎد و ﺣﻔـﻆ ﺗﻌـﺎرض وﺟـﻮد دارد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل؛ زوﺟﻲ را ﺗﺼﻮر ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ درﺑﺎره اﻣﺘﻨﺎع ﺷﻮﻫﺮ از ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد ﻣـﺴﺎﻳﻠﻲ ﻛـﻪ ﺑﺮاي زن ﻣﻬﻢاﻧﺪ، ﻣﺮاﻓﻌﻪ دارﻧﺪ. ﻫﺮ ﭼﻪ زن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﻴﺶ ﻣﻲرود، ﻣﺮد ﺑﻴﺸﺘﺮﻛﻨﺎره ﻣﻲﮔﻴﺮد. ﻣﺮد ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ: "ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﻧﻖ زدن دﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﺪاري، ازﻛﻨﺎره ﮔﻴﺮي دﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﻤـﻲدارم."
16 / 8 / 1394 - ساعت : 9:43
بر اساس ليست خود، چهار مورد را که نمره بالايي کسب کرده‌اند، انتخاب کنيد. مواردي را انتخاب کنيد که اخيرا انجام نداده‌ايد و مي‌توانيد به آساني آن‌ها را ارائه دهيد. در هر يک از روزهاي هفته بعدي، حداقل يک مورد از ليست خود را که بيشترين ميزان خشنودي را ايجاد خواهد کرد، ارائه دهيد.
10 / 8 / 1394 - ساعت : 07:10
دستورالعمل‌هاي تقويت متقابل هفته اول- تهيه ليست موارد لذت بخش به مدت يک هفته، يک برگه کاغذ و يک مداد را همراه خود داشته باشيد. ليستي از مواردي که شما و همسرتان را خشنود مي‌سازند، بنويسيد. هر موقع به مورد جديدي برخورد کرديد، آن را نيز به ليست اضافه کنيد. اگر طي روز فراموش کرديد، قبل از خواب آن را به ليست خود وارد کنيد.
25 / 7 / 1394 - ساعت : 12:32
برای داشتن یک ارتباط صحیح همواره باید چهار اصل را به خاطر داشت:
18 / 7 / 1394 - ساعت : 06:4
تقويت متقابل به طور ساده به اين معني است که هر فرد کارهايي را که طرف مقابلش دوست دارد، بيشتر انجام دهد، کارهاي جزئي و در عين حال دوست داشتني.
11 / 7 / 1394 - ساعت : 06:29
صمیمیت نزدیکی، تشابه و یک رابطه شخصی عاشقانه یا هیجانی با شخص دیگر است که مستلزم شناخت و درک عمیق از فرد دیگر به منظور بیان افکار و احساساتی است که به عنوان منشاء تشابه و نزدیکی به کار می رود. عمق صمیمیتی که دو نفر در رابطه شان ایجاد می کنند به توانایی آن ها برای انتقال روشن، صحیح و مؤثر افکار، احساسات، نیازها و خواسته هایشان بستگی دارد. بنابراین یادگیری ارتباط کارآمد اولین گام در فرایند ایجاد یا افزایش صمیمیت در هر رابطه ای است.
28 / 6 / 1394 - ساعت : 09:22
مرد پس از یک هفته سکوت، با کاغذ و قلمی در دست به طرف او رفت و پیشنهاد کرد هر آنچه را که باعث آزارشان می شود را بنویسند و در مورد آن بحث و تبادل نظر کنند. زن که گله های بسیاری داشت بدون اینکه سر خود را بلند کند، شروع کرد به نوشتن. مرد پس از نگاهی عمیق و طولانی به همسر، نوشتن را آغاز کرد. یک ربع بعد با نگاهی به یکدیگر کاغذها را رد و بدل کردند. مرد به زن عصبانی و کاغذ لبریز از شکایت خیره ماند...
21 / 6 / 1394 - ساعت : 7:44